Cơ cấu tổ chức

A Phuong

 Bộ máy quản lý gồm : 

- Đại hội đồng cổ đông -> Ban Kiểm soát

- Hội đồng quản trị : 5 người ( 1 chủ tịch, 4 thành viên )

- Ban Tổng giám đốc : 2 người ( 1 Tổng giám đốc, 1 Phó Tổng giám đốc)
 

 

 

 

           

 

 

Chủ tịch HĐQT

HOÀNG HÀ PHƯƠNG

 

 

* Đại hội đồng cổ đông:

     Đại hội đồng cổ đông của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyển biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

* Ban Kiểm soát:

     Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
     Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
     Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.
 

* Hội đồng quản trị:

     Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm.
     Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.
   

    


Tin mới hơn:

 

Quảng cáo, liên kết