Cơ cấu tổ chức

Chủ tịch

 

Bộ máy quản lý gồm : (Thứ tự theo cấp, quyền từ cao đến thấp)

- Đại hội đồng cổ đông -> Ban Kiểm soát
- Hội đồng quản trị : 5 người ( 1 chủ tịch, 3 thành viên )
- Ban điều hành : 3 người ( 1 giám đốc, 1 phó giám đốc, 1 Kế toán trưởng )
- 2 phòng nghiệp vụ ( Phòng Tổng hợp, Phòng Kế toán )
- 9 trạm QL ĐTNĐ và 01 xí nghiệp Dịch vụ - Công trình.
- 1 chi nhánh Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội. 

     

       Chủ tịch HĐQT

   NGUYỄN QUANG HẢI

 

* Đại hội đồng cổ đông:

     Đại hội đồng cổ đông của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyển biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

* Ban Kiểm soát:

     Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
     Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
     Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.

* Hội đồng quản trị:

     Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3 do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm.
     Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

     Thành viên HĐQT bao gồm:  1 chủ tịch, 3 thành viên 

     Ông Nguyễn Quang Hải       - Chủ tịch 
     Ông Nguyễn Danh Trung     - Thành viên 
     Bà Bùi Nhật Lệ                     - Thành viên
     Bà Lê Thị Minh Thu              - Thành viên

 

*Ban Điều hành :  1 giám đốc, 1 phó giám đốc, 1 Kế toán trưởng 

     Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc là Phó Giám đốc, các phòng Nghiệp vụ và 
     Ban Điều hành của Công ty hiện nay gồm 01 (một) Giám đốc và 01 (một) Phó Giám đốc, 01 (một) Kế toán trưởng :

     Ông Nguyễn Danh Trung        - Giám đốc
    Ông Phạm Văn Tiến               - Phó Giám đốc
     Bà Bùi Nhật Lệ                    - Kế toán trưởng 


 

*Các phòng Nghiệp vụ gồm: 2 phòng

     Phòng Tổng hợp
     Chức năng- Nhiệm vụ:
     - Tham mưu cho Ban giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị ; Lập các dự án đầu tư của Công ty; Lập hồ sơ dự toán thi công các công trình, chủ trì trong việc tổ chức nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình; Mua sắm vật tư phục vụ sản xuất theo kế hoạch đã được duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng, giá cả phù hợp, gồm vật tư ĐBGT và vật tư phục vụ thi công các công trình khác, đảm bảo thủ tục xuất, nhập theo đúng quy định của Nhà nước.
     - Tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc trong các lĩnh vực Công tác đảm bảo giao thông; Công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ; Công tác xây dựng cơ bản; Công tác quản lý phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật; Công tác khoa học kỹ thuật; Công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ; Công tác pháp chế chuyên ngành ĐTNĐ; Công tác quy hoạch, phát triển giao thông ĐTNĐ.
     - Tham mưu, cho Ban giám đốc thực hiện Công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức con người, lao động của Công ty; Điều động nhân lực; Bổ nhiệm cán bộ; Nâng bậc, nâng lương; Tuyển dụng; Quản lý hồ sơ CBCNVLĐ; Ký kết hợp đồng lao động và thoả ước lao động; Giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, hưu trí; Quản lý, kiểm tra, cấp phát, theo dõi sử dụng trang bị bảo hộ lao động và phụ trách công tác an toàn lao động trong Công ty; XN Cơ khí Công trình, Đội tàu; hướng dẫn các xí nghiệp trực thuộc về quản lý nhân lực, tiền lương, tiền thưởng đúng chế độ chính sách Nhà nước; Quản lý và giải quyết về đất đai của Công ty; Quản lý công tác văn thư, tạp vụ, thông tin. Quản lý vũ khí, công tác quân sự và chỉ đạo trực tiếp Tổ bảo vệ. 

     Phòng Kế toán 
     Chức năng- Nhiệm vụ: Tham mưu cho ban giám đốc về công tác tài chính - kế toán của công ty. Thực hiện công tác hạch toán đúng với quy định, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ, chế độ, pháp luật của Nhà nước; Ngoài ra còn có trách nhiệm hướng dẫn cho các đơn vị thành viên những vấn đề thuộc phạm vi như : Luật Kế toán, Luật ngân sách nhà nước, Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập, ... Bảo toàn đồng vốn, duy trì chặt chẽ chi tiêu theo các quy chế công ty đã quy định.

* Xí nghiệp Dịch vụ-Cơ khí công trình

     Chức năng- Nhiệm vụ: Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa báo hiệu ĐTNĐ; xây dựng các công trình đường thuỷ chuyên ngành và các công trình dân dụng theo hợp đồng đặt hàng của nhà nước và ký hợp đồng với các đối tác bên ngoài. Các đơn vị thành viên : Xưởng sửa chữa cơ khí ; Đội công trình ; Tổ dịch vụ.

* Các Trạm quản lý ĐTNĐ khu vực: Yên Hưng, Ba Mom, Hạ long, Cẩm Phả. Thắng lợi, Vân Đồn, Tiên Yên, Vĩnh Thực, Móng Cái

     Chức năng- Nhiệm vụ: Thực hiện công tác đảm bảo giao thông và quản lý, bảo trì ĐTNĐ trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia theo từng khu vực, địa bàn được giao quản lý. Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ Công ty giao để tổ chức thực hiện công tác đảm bảo giao thông, quản lý bảo trì ĐTNĐ, quan hệ địa phương trên địa bàn quản lý.

 

* Chi nhánh Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 tại Hà Nội :

  Chức năng - nhiệm vụ : Quản lý, điều hành trực tiếp hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ lưu trú của Công ty tại Hà Nội, dịch vụ lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long; Theo dõi thị trường chứng khoán Công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tổng hợp tình hình phục vụ thông tin lãnh đạo.  

 

 

 

 
   

 

 

       
 
   

 

                                                                    

*Ghi chú:                   đường quan hệ chỉ đạo

                                 đường quan hệ giám sát

 

                                 đường chỉ mối quan hệ


Tin mới hơn:

 

Quảng cáo, liên kết