Các dự án đang thực hiện

Các dự án đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới:

STT Tên dự án và mô tả dự án Kinh phí 
( tỷ đồng )
Nguồn vốn 

Thời gian thực hiện 

( Năm )

Hình thức đầu tư 
1 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu Văn phòng để xây dựng khu nhà ở nghỉ dưỡng Hạ Long Riverway 130.407 Huy động vốn khách hàng  03 Gián tiếp 
2 Góp vốn liên danh đầu tư xây dựng khu dịch vụ tại khu B 25% 6.000 Vốn SXKD 03

Trực tiếp 

3 Lập dự án đầu tư phát huy giá trị khu vực động Tam Cung trên vịnh Hạ Long 40.000 Vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp  02 Chủ đầu tư 
           Các Hợp đồng đang thực hiện năm 2018: 

STT Số hợp đồng Ngày ký Nội dung Giá trị (VNĐ)
1 1431/2017/HĐ - QLBTĐT
25/12/2017 Hợp đồng thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến ĐTNĐ quốc gia khu vực 04 - Phạm vi giao cho Liên danh Công ty cổ phần QLĐS số 3 và Công ty Cổ phần QLĐS số 8 - Tháng 01 và tháng 02 năm 2018 ( giá trị Liên danh: 3.561.741.242 đồng)
1.642.216.515
2 194/2018/HĐ - QLBTĐT
27/2/2018 Hợp đồng thực hiện công tác quản lý, bảo trì thường xuyên các tuyến ĐTNĐ quốc gia khu vực 04 - Phạm vi giao cho Liên danh Công ty cổ phần QLĐS số 3 và Công ty Cổ phần QLĐS số 8 - 10 Tháng cuối năm 2018 ( giá trị Liên danh: 30.529.668.886 đồng) 12.471.276.238
3 24/2017/HĐKT-ĐBGT
29/12/2017 Hợp đồng Thực hiện công tác điều tiết hướng dẫn giao thông ĐTNĐ khu vực cầu sông Chanh - tháng 1 và tháng 01 năm 2018
595.563.043
4 45/2018/HĐKT - ĐBGT
28/02/2018 Hợp đồng Thực hiện gói thầu ĐTHD - 04: Điều tiêt hướng dẫn giao thông thủy khu vực 4 (Điều tiết hướng dẫn ĐBATGT sông Đào Hạ Lý; Điều tiết, hướng dẫn ĐBATGT cầu Sông Chanh)
( giá trị Liên danh: 8.165.277.336 đồng)
3.004.972.808
5 06/HĐKT - BQLVHL/2018
26/01/2018 vaf/03/2018
Hợp đồng và phụ lục hợp đồng thực hiện gói thầu: Đầu tư hệ thống báo hiệu để kết nối các điểm tham quan trên tuyến số 4 với đường thủy nội địa trên Vịnh Hạ long
3.746.791.000
6 01/2018/HĐ-SXP 10/01/2018 Hợp đồng sản xuất, lắp đặt pháo giới hạn vùng nước D=1,20m
339.031.000
7 05/2018/HĐ-TVGS 01/02/2018 Hợp đồng Tư vấn giám sát nạo vét khu nước trước bến và luồng vào bến cập tàu Đồng hồ thuộc xã Quan lạn, huyện vân Đồn
341.585.000
8 08/2018/HĐKT 12/4/2018 Hợp đồng kinh tế thực hiện gói thầu: Sản xuất, lắp đặt phao nhót D=1,20m và biển báo khu vực neo đậu tại Thiên Cung - Đầu gỗ
89.982.000
     


Tin cũ hơn:

 

Quảng cáo, liên kết