• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Tin tức Công ty

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tài liệu đính kèm!   1. Thong bao moi hop 2. Giay tham du uy quyen 3. Chuong trinh dai hoi du kien 4. Quy che to chuc va bieu quyet DHCD 2023 7. TTr 01 Thong qua BCTC 7. TTr 03 Thong qua lua chon don vi kiem toan BCTC 2023 7. TTr 04 Thong qua sua dieu le Cong ty 7. TTr 05 Sua doi bo sung Quy che noi bo, hoat dong HDQT 7. TTr 06 tham quyen QD du an DT cua HDQT 7. TTr 07 miem nhiem va bau bo sung TV HDQT - BKS 11. Quy che bau cu TV HDQT-BKS 11.1 Mau don de cu TV-HDQT 11.2 Mau don ung cu TV-BKS 11.3 Mau SYLL ung vien HDQT-BKS 2023 12. TB phuong thuc de cu ung cu TV HDQT-BKS 15. Phieu Bieu Quyet 16. Phieu bau TV HDQT 17. Phieu Bau TV BKS 18. Du thao NQ cua DHDCD thuong nien 2023

Hoạt động xã hội

Shophouse Mỹ Gia – kiến tạo
Shophouse Mỹ Gia – kiến tạo " Khu Phố tây" sầm uất giữa lòng kỳ quan Vịnh Hạ Long
Sự xuất hiện của khu đô thị Vinhomes Dragon Bay nói chung và phân khu Mỹ Gia nói riêng không chỉ giải tỏa cơn khát thiếu hụt hệ thống dịch vụ, tiện ích đẳng cấp mà còn mang đến không gian mua sắm, vui chơi giải trí hiện đại ngay giữa lòng di sản.

Quảng cáo, liên kết